วิถีทางสืบสวนทางมาตรวิทยาด้านก๊าซเหตุด้วยการตรวจตามล่ามลภาวะในอากาศ

มาตรฐาน

ภาวะมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักที่รับทราบกันทั่วโลกมาเป็นเวลานานหลายปี gas analyzer ในอดีตที่ผ่านมาก๊าซมลพิษที่สำคัญคือ ควัน พร้อมทั้ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน ด้วยกันน้ำมันจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นพิเศษมลพิษจากยานยนต์ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองซึ่งนำไปสู่คุณลักษณะอากาศที่แย่ลง
มีรายงานผลการทดลองมลพิษจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการตระหนักถึงปัญหาและหาแนวทางป้องกันมลภาวะทางอากาศจะส่งผลอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่และทำให้คุณภาพชีวิตของคนในรุ่นต่อไปลดลง ความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษสามารถเกิดจากการวิเคราะห์หรือตัดสินใจในรายงานผลการทดสอบที่ได้มาจากการวัดอนุภาคในอากาศด้วยวิธีการวัดที่ไม่ตามมาตรฐาน รายงานผลการทดสอบจำนวนมากใช้สำหรับการคาดคะเนประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานภาวะแวดล้อม จะเห็นได้ว่าการตรวจวัดมลพิษ ในสภาวะบรรยากาศปกติอย่างแม่นยำ และชัดเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ดังตัวอย่างงานวิจัยของ Wilken และทีมงาน เครื่องวัดก๊าซ ชี้ให้เห็นว่าการวัดอนุภาคหรือสารเคมีในอากาศอย่างถูกต้องใช้สำหรับการทวนสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อประมาณปัญหาของกลไกการเกิดมลพิษ โดยเฉพาะเพราะว่า ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
มาตรวิทยาของก๊าซจะข้องแวะกับการใช้ วัสดุคำอธิบายเพิ่มเติมที่เป็นก๊าซสำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์วัดก๊าซ (gas analyzer) และการทวนสอบวิธีการวัด (validation of method) การสอบเทียบเครื่องมือและการทวนสอบวิธีการวัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อให้สามารถดำเนินเครื่องวัดก๊าซ โดยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สถาบันมาตรวิทยาหรือห้องทำงานที่ได้รับการรับรองสามารถเตรียมวัสดุอ้างอิงที่เป็นก๊าซที่มีความแม่นยำได้ 3 ระดับดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบต้องมีการพิจารณาเลือกวัสดุอ้างอิงที่เป็นก๊าซให้เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้จะต้องมีการดำเนินการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อกำหนดค่าระดับของข้อตกลง (gas analyzer)หรือระดับความยอมรับร่วม (gas analyzer ระหว่างห้องปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ของนานาชาติ ซึ่งจะใช้เป็นวิธีการตัดสินใจในเรื่องความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงในการวัดก๊าซ
มาตรวิทยาคืออะไร กล่าวว่าสำหรับการวัดก๊าซนั้น ห่วงโซ่การสอบเทียบ (calibration chain) อย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นจากการใช้วัสดุอ้างอิงที่เป็นก๊าซซึ่งส่วนมากเริ่มจากการใช้วัสดุอ้างอิงก๊าซปฐมภูมิ ที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีการชั่งน้ำหนัก (gravimetric preparation) ในท่ออัดความดัน คุณภาพของ PGRM ขึ้นกับวีธีการชั่งน้ำหนักของเครื่องวัดก๊าซ รวมถึงวิธีการเติมก๊าซและการใช้ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง
มาตรวิทยาด้านก๊าซคือวิธีการสืบสวนก๊าซที่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้และการพัฒนาวัสดุอ้างอิงที่เป็นเครื่องวัดก๊าซ ตลอดจนการทวนสอบวิธีการวัดสารเคมีในก๊าซ ความแตกต่างของผลการวัดนั้น นักมาตรวิทยาเชื่อว่า เครื่องวัดก๊าซ สามารถอุบัติขึ้นได้จากวัสดุอ้างอิงที่เป็นก๊าซ ที่ได้จากการเตรียมจากที่ต่างๆ และจากวิธีการวัดที่มีการกระทำและรักษามาตรฐานตามระบบการวัดแห่งชาติ

แผนการวิเคราะห์ก๊าซ เพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในอากาศ
ความเข้มข้นของมลพิษในอากาศอาจถูกกำหนดในรูปของสัดส่วนต่อขนาด ความเข้มข้นของก๊าซมลพิษในบรรยากาศ ปกติจะถูกวัดเป็น ส่วนต่อหนึ่งล้านโดยปริมาตร (ppm) หรือ ส่วนต่อหนึ่งพันล้านโดยปริมาตร (ppb) หรือ ส่วนต่อล้านล้านโดยปริมาตร (ppt) นอกจากนี้ ความเข้มข้นของมลภาวะยังถูกวัดโดยการชั่งน้ำหนักของสารมลพิษในปริมาตรมาตรฐานของอากาศ เช่น มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตร หรือไม่ นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในทางมาตรวิทยาแล้ว ความเข้มข้นของก๊าซจะถูกรายงานในรูปของสัดส่วนโมลของก๊าซ เช่น มิลลิโมลต่อโมล (mmol/mol) หรือ ไมโครโมลต่อโมล (gas analyzer)
ในกรณีที่ก๊าซมลพิษมีความเข้มข้นน้อยมากๆ นักวิทยาศาสตร์จึงต้องการวิธีการวัดที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น และวิธีที่วัดได้ละเอียดมากกว่าการวัดก๊าซที่มีความเข้มข้นในระดับเปอร์เซ็น หรือgas analyzer วิธีการวัดที่นำมาใช้ควรจะเป็นวิธีที่มีความถูกต้อง และแม่นยำสูงที่สุด วิธีการวัดที่ใช้กันโดยทั่วไป และสามารถนำมาใช้ในการวัดมลพิษในอากาศที่อยู่ในรูปก๊าซได้มีเพราะเหตุนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s