มานแรงดัน และวัตถุวัดแรงดันของของไหลที่นิยมใช้กันมี 2 ตระกูลเหตุฉะนี้

มาตรฐาน

Manometerเป็นเครื่องวัดที่ใช้แนวนโยบายสมดุลของลำของเหลวที่ต้องการวัดความดันกับลำของของเหลวอย่างเดียวกัน ไม่ใช่หรือต่างชนิดกัน มอบเป็น
1.1 นอมิเตอร์อย่างง่าย มีหลอดแก้วปลายเปิด 2 ด้าน ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับจุดที่ต้องการวัดแรงดัน ปลายอีกด้านหนึ่งเปิดสู่บรรยากาศ แจกเป็น 2 ชนิด คือ ไพโซมิเตอร์ แมนอมิเตอร์โครงสร้างหลอดแก้วรูปตัวยู

Manometer เป็นวัสดุง่ายๆ ที่ใช้วัดความดันของของไหล มีหลอดแก้วยาวที่มีปลายข้างหนึ่งติดตั้งเข้ากับผนังท่อหรือภาชนะที่ต้องการวัดความดันของของไหล ปลายอีกด้านจะชี้ขึ้นด้านบนด้วยความยาวใกล้เคียงที่ของไหลในท่อจะไม่ล้นออกมา ระดับความสูงของของเหลวในหลอดจะบอกถึงความดัน

เนื่องจากเมื่อใช้ไพโซมิเตอร์วัดความดันของของไหลที่มีน้ำหนักเบา จะต้องใช้หลอดแก้วขนาดยาวมากทำให้ไม่สะดวกและยุ่งยากในการวัด อีกทั้งยังใช้วัดความดันของแก๊สไม่ได้ แก๊สจะขจรสู่บรรยากาศ จึงต้องเปลี่ยนมาใช้แมนอมิเตอร์แบบหลอดแก้วรูปตัวยู ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับจุดที่ต้อ การวัด ปลายอีกด้านเปิดสู่บรรยากาศ ภายในหลอดแก้วบรรจุของเหลวที่มีความถ่งจำเพาะมากกว่าของเหลวที่ต้องการวัด ของเหลวที่นิยมใช้ หมายความว่า ปรอท น้ำมัน น้ำเกลือ เป็นอาทิ ของเหลวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกความดันของของไหลภายในท่อหรือภาชนะที่ต้องการวัด ซึ่งจะอ่านเป็นค่าระดับความสูงของของเหลวภายในหลอดแก้วพร้อมด้วยความสูงของของไหลที่ต้องการวัด แล้วนำมาเข้าสมการเพื่อคำนวณความดันในของไหลถัดจากนั้น

Manometer ชนิดปลายปิดก็สามารถใช้วัดแรงดันของแก๊สได้เหมือนกัน โดยลำความสูงของปรอทที่แตกต่างกันของท่อทั้งสอง (h) เป็นความดันของแก๊สโดยตรง

Manometer แบบวัดความต่าง แมนอมิเตอร์แบบความเหลื่อมล้ำมักจะใช้วัดความดันต่างระหว่าง 2 จุด แผนการคำนวณใช้หลักการคำนวณเหมือนแมนอมิเตอร์แบบหลอดแก้วรูปตัวยู โดยพิจารณาที่ตำแหน่งระดับความลึกของของเหลวชนิดเดียวกันที่ตำแหน่งนี้จะมีความดันเท่า

Manometer แบบเอียง ในการวัดแรงดันของของไหลที่มีความดันไม่เท่าไหร่ ถ้าใช้แมนอมิเตอร์ธรรมดาวัดจะอ่านค่าได้ไม่ละเอียด จึงต้องมาใช้แมนอมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าได้แม้ว่าแรงดันจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็ตาม แมนอมิเตอร์ที่นิยมใช้ก็คือ แมนอมิเตอร์แบบเอียง ค่าความเหลื่อมล้ำที่วัดได้จะวัดออกมาเป็นความยาวของของเหลวภายในหลอดแก้ว แล้วนำมาคำนวณค่าความดันที่แตกต่างกันถัดจาก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s