วิถีทางสืบสวนทางมาตรวิทยาด้านก๊าซเหตุด้วยการตรวจตามล่ามลภาวะในอากาศ

มาตรฐาน

ภาวะมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักที่รับทราบกันทั่วโลกมาเป็นเวลานานหลายปี gas analyzer ในอดีตที่ผ่านมาก๊าซมลพิษที่สำคัญคือ ควัน พร้อมทั้ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน ด้วยกันน้ำมันจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นพิเศษมลพิษจากยานยนต์ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองซึ่งนำไปสู่คุณลักษณะอากาศที่แย่ลง
มีรายงานผลการทดลองมลพิษจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการตระหนักถึงปัญหาและหาแนวทางป้องกันมลภาวะทางอากาศจะส่งผลอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่และทำให้คุณภาพชีวิตของคนในรุ่นต่อไปลดลง ความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษสามารถเกิดจากการวิเคราะห์หรือตัดสินใจในรายงานผลการทดสอบที่ได้มาจากการวัดอนุภาคในอากาศด้วยวิธีการวัดที่ไม่ตามมาตรฐาน รายงานผลการทดสอบจำนวนมากใช้สำหรับการคาดคะเนประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานภาวะแวดล้อม จะเห็นได้ว่าการตรวจวัดมลพิษ ในสภาวะบรรยากาศปกติอย่างแม่นยำ และชัดเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ดังตัวอย่างงานวิจัยของ Wilken และทีมงาน เครื่องวัดก๊าซ ชี้ให้เห็นว่าการวัดอนุภาคหรือสารเคมีในอากาศอย่างถูกต้องใช้สำหรับการทวนสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อประมาณปัญหาของกลไกการเกิดมลพิษ โดยเฉพาะเพราะว่า ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
มาตรวิทยาของก๊าซจะข้องแวะกับการใช้ วัสดุคำอธิบายเพิ่มเติมที่เป็นก๊าซสำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์วัดก๊าซ (gas analyzer) และการทวนสอบวิธีการวัด (validation of method) การสอบเทียบเครื่องมือและการทวนสอบวิธีการวัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อให้สามารถดำเนินเครื่องวัดก๊าซ โดยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สถาบันมาตรวิทยาหรือห้องทำงานที่ได้รับการรับรองสามารถเตรียมวัสดุอ้างอิงที่เป็นก๊าซที่มีความแม่นยำได้ 3 ระดับดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบต้องมีการพิจารณาเลือกวัสดุอ้างอิงที่เป็นก๊าซให้เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้จะต้องมีการดำเนินการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อกำหนดค่าระดับของข้อตกลง (gas analyzer)หรือระดับความยอมรับร่วม (gas analyzer ระหว่างห้องปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ของนานาชาติ ซึ่งจะใช้เป็นวิธีการตัดสินใจในเรื่องความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงในการวัดก๊าซ
มาตรวิทยาคืออะไร กล่าวว่าสำหรับการวัดก๊าซนั้น ห่วงโซ่การสอบเทียบ (calibration chain) อย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นจากการใช้วัสดุอ้างอิงที่เป็นก๊าซซึ่งส่วนมากเริ่มจากการใช้วัสดุอ้างอิงก๊าซปฐมภูมิ ที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีการชั่งน้ำหนัก (gravimetric preparation) ในท่ออัดความดัน คุณภาพของ PGRM ขึ้นกับวีธีการชั่งน้ำหนักของเครื่องวัดก๊าซ รวมถึงวิธีการเติมก๊าซและการใช้ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง
มาตรวิทยาด้านก๊าซคือวิธีการสืบสวนก๊าซที่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้และการพัฒนาวัสดุอ้างอิงที่เป็นเครื่องวัดก๊าซ ตลอดจนการทวนสอบวิธีการวัดสารเคมีในก๊าซ ความแตกต่างของผลการวัดนั้น นักมาตรวิทยาเชื่อว่า เครื่องวัดก๊าซ สามารถอุบัติขึ้นได้จากวัสดุอ้างอิงที่เป็นก๊าซ ที่ได้จากการเตรียมจากที่ต่างๆ และจากวิธีการวัดที่มีการกระทำและรักษามาตรฐานตามระบบการวัดแห่งชาติ

แผนการวิเคราะห์ก๊าซ เพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในอากาศ
ความเข้มข้นของมลพิษในอากาศอาจถูกกำหนดในรูปของสัดส่วนต่อขนาด ความเข้มข้นของก๊าซมลพิษในบรรยากาศ ปกติจะถูกวัดเป็น ส่วนต่อหนึ่งล้านโดยปริมาตร (ppm) หรือ ส่วนต่อหนึ่งพันล้านโดยปริมาตร (ppb) หรือ ส่วนต่อล้านล้านโดยปริมาตร (ppt) นอกจากนี้ ความเข้มข้นของมลภาวะยังถูกวัดโดยการชั่งน้ำหนักของสารมลพิษในปริมาตรมาตรฐานของอากาศ เช่น มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตร หรือไม่ นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในทางมาตรวิทยาแล้ว ความเข้มข้นของก๊าซจะถูกรายงานในรูปของสัดส่วนโมลของก๊าซ เช่น มิลลิโมลต่อโมล (mmol/mol) หรือ ไมโครโมลต่อโมล (gas analyzer)
ในกรณีที่ก๊าซมลพิษมีความเข้มข้นน้อยมากๆ นักวิทยาศาสตร์จึงต้องการวิธีการวัดที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น และวิธีที่วัดได้ละเอียดมากกว่าการวัดก๊าซที่มีความเข้มข้นในระดับเปอร์เซ็น หรือgas analyzer วิธีการวัดที่นำมาใช้ควรจะเป็นวิธีที่มีความถูกต้อง และแม่นยำสูงที่สุด วิธีการวัดที่ใช้กันโดยทั่วไป และสามารถนำมาใช้ในการวัดมลพิษในอากาศที่อยู่ในรูปก๊าซได้มีเพราะเหตุนี้

โฆษณา

อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย

มาตรฐาน

Gas Detector หมายถึงอะไร
เป็นอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย ใช้สำหรับตรวจสอบพื้นที่ หรืออาจจะเป็นบริเวณที่ปฏิบัติงานว่าคิดว่าอาจจะมีสารพิษ หรือสารไวไฟ ตลอดจนก๊าซออกซิเจน ว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ การใช้ Gas Detector จะต้องใช้ sensor ให้ตรงกับชนิดของก๊าซ ที่จะตรวจวัดเพราะ sensor ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการวัดนั้นๆเป็นพิเศษ

ช่วงปัจจุบันต้นทุนราคาน้ำมันนับวันยิ่งสูงขึ้น บทบาทของการใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงมิได้ การใช้ แก๊ส LPG เข้ามาเป็นพลังงานทดแทนการสำหรับบางอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่หลีกลี่ยงไม่ได้ และพบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้งานในครัวเรือน ดังนั้น การคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ ต้องตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อ Gas Detector (LPG GAS) มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย การรักษาอุบัติเหตุ อันอาจเกิดจากการรั่วซึม หรือ การใช้งานของแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งใหม่ Smart reset technology เหมาะสำหรับ ผู้ใช้ แก๊ส หุงต้ม ในชีวิตประจำวันอาทิ ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โฮเต็ล หรือ ในครัวเรือนเป็นต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอุบัติเหตุ อันเกิด จาก การรั่วไหลของ แก๊สหุงต้ม นั้นเป็นข้อเสียหายที่เกิดขึ้นได้ รวดเร็ว ร้ายแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องแต่ เป็น อุบัติเหตุจากการระเบิด ซึ่ง ร้ายแรงกว่า เพลิงไหม้ ทั่วไป ซึ่งเราอาจระงับเหตุ ได้ทัน สามารถลดความเสียหายได้ ซึ่งแตกต่างจากอุบัติเหตุจาก การรั่วไหลของ แก๊ส หุงต้ม หากเกิดขึ้น แล้ว มิอาจยับยั้งความเสื่อมได้ทันที